Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Autovaga” (toliau – Autovaga.lt) ir UAB „Autovaga“ elektroninės parduotuvės www.autovaga.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Autovaga.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. Autovaga.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
1.4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.4.4. Autovaga.lt įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.
1.4.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.4.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.4.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
1.4.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.4.9. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

1.5.Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:

1.5.1.Visi veiksnūs fiziniai asmenys,ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.5.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.5.3.juridiniai asmenys;

1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Autovaga.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima: 
2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;
2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 

2.2. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 

2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis Autovaga.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. Autovaga.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Autovaga.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik šio dokumento 2.1.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.1. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

5.2. Autovaga.lt, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu eprekyba@autovaga.lt arba paštu: J.Basanavičiaus g. 2-4, LT-01118 Vilnius).